Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

CELE I ZADANIA SZKOŁY
I. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, z przepisów wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki Szkoły, a w szczególności:


1) Kształci i wychowuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka podpisanymi i ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.
2) Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły.
3) Zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.
4) Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
a. poznanie uzdolnień, rozszerzenie zainteresowań, kształcenie umiejętności przyswajania wiedzy, poszukiwanie informacji, wypowiadanie się, konstruowanie struktur myślowych;
b. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno- krajoznawczej, rekreacyjnej;
c. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
d. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
e. zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
f. umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
5) Rozwija umiejętności współżycia społecznego poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej, przygotowując do życia w rodzinie i społeczeństwie obywatelskim.
6) Stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.
7) Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.
8) Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
9) Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
10)  Wprowadza w świat kultury i sztuki, dbając o dziedzictwo kulturowe w regionie poprzez:
a. włączanie się do obchodów Dni Kalisza– 11 czerwca;
b. eksponowanie pamiątek historycznych, poznawanie zabytków i miejsc pamięci;
c. spotkania z ludźmi kierującymi kulturą i tradycją regionalną.
11) Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów poprzez:
a. stosowanie w procesie lekcyjnym zróżnicowanych form i metod pracy,
b. wdrażanie do umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego uczniów, rozwijanie zainteresowań, organizację różnych form pracy pozalekcyjnej ,
c. motywowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, występach, pokazach , zawodach sportowych i imprezach masowych.
12) Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.


II. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
1) Umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) Organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3) Organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły; dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego z różnych dziedzin wiedzy i umiejętności;
4) Stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy;
5) Prowadzi Złotą Księgę Uczniów.
6) Szkoła jest organizatorem trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych miasta Kalisza:
7) - wiedzy i umiejętności z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI;
8) - piosenki angielskiej dla uczniów klas IV-VI.


III. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.


IV. Szkoła realizuje treści ścieżek międzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie.


V. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.


VI. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.


VII. Szkoła umożliwia uczniom i wychowankom oddziału przedszkolnego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:


1) organizowanie imprez okolicznościowych, zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,
2) kultywowanie tradycji w ramach obchodów świąt oraz rocznic państwowych, narodowych i regionalnych,
3) organizowanie nauki religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
4) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,
5) pielęgnowanie tradycji związanych z regionem i środowiskiem szkoły,
6) kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, kolor skóry, poglądy polityczne, miejsce urodzenia, wygląd, wyznanie,
7) zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych,
8) upowszechnianie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Szukaj w tym dziale: